Mindfulness

de Bruin, E.I., Zijlstra, B.J.H., Geurtzen, N., van Zundert, R.M.P., van de Weijer-Bergsma, E., Hartman, E.E., Nieuwesteeg, A.M., Duncan, L.G., & Bögels, S.M. . Mindfulness. Mindful Parenting assessed further: Psychometric properties of the Dutch version of the Interpersonal Mindfulness in Parenting Scale (IM-P). 2012; 2(5):200-212.

2012
http://profiles.ucsf.edu/profile/3771422

de Bruin, E.I., Zijlstra, B.J.H., Geurtzen, N., van Zundert, R.M.P., van de Weijer-Bergsma, E., Hartman, E.E., Nieuwesteeg, A.M., Duncan, L.G., & Bögels, S.M.